Server

EZVPN – Server using SDM

EZVPN – Server using SDM

Viết ngày bởi

  Tạo Cisco VPN Server Trong Config Mode, chọn VPN/Easy VPN Server và sau đó chọn tab Create Easy VPN Server. Để kích hoạt AAA chọn Enable AAA và nút Launch the selected task sẽ hoạt động. Chọn cổng giao tiếp bên ngoài của VPN Server IKE Proposal để mặc định, sau đó chọn Next […]

Paste your AdWords Remarketing code here