LAB: SỬ DỤNG NBAR ĐỂ LỌC TRAFFIC

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 1177

Mục đích

Cấu hình router để lọc traffic dựa trên các tiêu chuẩn mức ứng dụng (application)

Mô hình

àdhfdg

Hướng dẫn
–   Cấu hình router (định tuyến, NAT, …) giống như bài LAB 2 ‘Lọc traffic với reflexive access-list’.

–   Chắc chằn rằng CEF được cho phép toàn cục (global) trên R4.

–   Tạo class-map IMAGES trên R4 để match tất cả các HTTP URLs đang nhận một file ảnh (.gif, .jpeg, .jpg).

–   Tạo policy-map DROP_IMAGES và cấu hình nó để drop tất cả các traffic trong class IMAGES.

–   Apply policy-map DROP_IMAGES theo hướng vào (ingress) tren interface Fa0/0.

Cấu hình tham khảo

Bước 1: Cấu hình cơ bản: địa chỉ IP, định tuyến OSPF, NAT PAT

Router R4

 

interface Loopback0

 ip address 150.1.4.4 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

 ip address 155.1.45.4 255.255.255.0

 ip nat outside

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/1

 ip address 10.0.0.4 255.255.255.0

 ip nat inside

 duplex auto

 speed auto

!

router ospf 1

 log-adjacency-changes

 network 150.1.4.0 0.0.0.255 area 0

 network 155.1.45.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

ip http server

ip nat inside source list 1 interface Loopback0 overload

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255

!

control-plane

!

!

line con 0

 logging synchronous

line aux 0

line vty 0 4

 login

 

Router R5

 

interface FastEthernet0/0

 ip address 155.1.45.5 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/1

 ip address 150.1.5.5 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

 no keepalive

!

router ospf 1

 log-adjacency-changes

 network 150.1.5.0 0.0.0.255 area 0

 network 155.1.45.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

!

ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

 privilege level 15

 no login

 

Router R1

 

interface FastEthernet0/1

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.4

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

 privilege level 15

 no login

Bước 2: Cấu hình class-map IMAGES và policy-map DROP_IMAGES trên R4

ip cef

class-map match-any IMAGES

 match protocol http url “*.gif”

 match protocol http url “*.jpeg|*.jpg”

!

policy-map DROP_IMAGES

 class IMAGES

   drop

 

Apply policy-map DROP_IMAGES theo hướng vào (ingress) trên interface Fa0/0.

 

interface Fa0/0

 service-policy input DROP_IMAGES

Bước 3: Kiểm tra

Cấu hình R5 thành web server có chứa các file .gif, .jpeg, .jpg, .txt

R5#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R5(config)#ip http server

R5(config)#ip http path flash:

R5(config)#do copy start flash:test.gif       

Destination filename [test.gif]? 

Erase flash: before copying? [confirm]n

Verifying checksum…  OK (0x10CB)

1668 bytes copied in 0.288 secs (5792 bytes/sec)

 

R5(config)#do copy start flash:test.jpg 

Destination filename [test.jpg]? 

Erase flash: before copying? [confirm]n

Verifying checksum…  OK (0x10CB)

1668 bytes copied in 0.300 secs (5560 bytes/sec)

 

R5(config)#do copy start flash:test.jpeg

Destination filename [test.jpeg]? 

Erase flash: before copying? [confirm]n

Verifying checksum…  OK (0x10CB)

1668 bytes copied in 0.288 secs (5792 bytes/sec)

 

R5(config)#do copy start flash:test.txt

Destination filename [test.txt]? 

Erase flash: before copying? [confirm]n

Verifying checksum…  OK (0x10CB)

1668 bytes copied in 0.294 secs (5670 bytes/sec)

Kiểm tra trên R1

R1#copy http://150.1.5.5/test.txt null:

Loading http://150.1.5.5/test.txt !

1668 bytes copied in 2.496 secs (668 bytes/sec)

 

R1#copy http://150.1.5.5/test.gif null:

%Error opening http://150.1.5.5/test.gif (I/O error)

 

R1#copy http://150.1.5.5/test.jpeg null:

%Error opening http://150.1.5.5/test.jpeg (I/O error)

 

R1#copy http://150.1.5.5/test.jpg null: 

%Error opening http://150.1.5.5/test.jpg (I/O error)

Kiểm tra trên R4

R4#show policy-map interface FastEthernet 0/0

 

 FastEthernet 0/0  

 

  Service-policy input: DROP_IMAGES

 

    Class-map: IMAGES (match-any)

      24 packets, 4971 bytes

      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps

      Match: protocol http url “*.jpeg|*.jpg”

        16 packets, 3314 bytes

        5 minute rate 0 bps

      Match: protocol http url “*.gif”

        8 packets, 1657 bytes

        5 minute rate 0 bps

      drop

 

    Class-map: class-default (match-any)

      70 packets, 7822 bytes

      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps      Match: any

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here