Lab ISCW – VPN Site to Site ( CLI )

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 5382

dfghjkl

  • Mục tiêu :
    Xây dựng kết nối VPN site to site giữa chi nhánh Saigon1 và trung tâm Center. Những router Center và Saigon1 sử dụng IOS có hỗ trợ tính năng VPN. Các router Center và Saigon1 sử dụng các địa chỉ thực (do ISP cấp) cố định để thực hiện kết nối VPN. Kết quả yêu cầu là khi PC trong LAN của Saigon1 có nhu cầu đi vào LAN của Center thì sẽ sử dụng đường kết nối VPN, các nhu cầu đi ra Internet sẽ được NAT overload qua địa chỉ của cổng trên Saigon1.

A) Cấu hình ban đầu
Tiến hành đấu nối cab như hình vẽ và đặt địa chỉ ban đầu cho hệ thống:

Saigon1#sh run
Building configuration…

Current configuration : 1310 bytes
!
version 12.3
!
hostname Saigon1
!
ip subnet-zero
ip cef
!
interface Ethernet0/0
ip address 173.1.1.1 255.255.255.0
half-duplex
!
interface Serial0/0
ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no fair-queue
!
ip http server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
End

Center#
Center#sh run
Building configuration…

Current configuration : 1186 bytes
!
version 12.3
!
hostname Center
!
ip subnet-zero
ip cef
!
ip audit po max-events 100
!
interface FastEthernet0/0
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
interface Serial0/0
ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no fair-queue
!
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 193.1.1.0 255.255.255.0 192.1.1.2
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
End

ISP#sh run
Building configuration…

Current configuration : 1220 bytes
!
version 12.2
!
hostname ISP
!
logging queue-limit 100
!
ip subnet-zero
!
no ip domain lookup
!
interface Loopback0
ip address 100.100.100.100 255.255.255.0
!
interface Serial0/0
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
!
interface Serial0/1
ip address 193.1.1.2 255.255.255.0
ip http server
ip classless
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
End

Tiến hành kiểm tra kết nối giữa 2 router Center và Saigon1:

Saigon1#ping 192.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 m

B) Cấu hình VPN giữa 2 site: 

Cấu hình VPN trên Center và Saigon1:

1) Cấu hình pha 1 cho Center và Saigon1:

Center(config)#crypto isakmp policy 1
Center(config-isakmp)#encryption aes  dùng kiểu mã hóa là aes
Center(config-isakmp)#authentication pre-share  kiểu xác thực giữa các bên
Center(config-isakmp)#group 2 dùng giải thuật Diffe-Hellman group 2 để xây dựng kênh truyền thông tin bảo mật ban đầu

Chú ý các thông số này phải giống nhau giữa 2 bên chủ thể kết nối VPN.

Tương tự cấu hình pha 1 cho Saigon1:
Saigon1(config)#crypto isakmp policy 1
Saigon1(config-isakmp)#encryption aes
Saigon1(config-isakmp)#authentication pre-share
Saigon1(config-isakmp)#group 2
1.1) Cấu hình thông tin dùng để xác thực giữa 2 bên tham gia kết nối VPN

Center(config)#crypto isakmp key cisco address 193.1.1.1 255.255.255.255
Saigon1(config)# crypto isakmp key cisco address 192.1.1.1 255.255.255.255

2) Cấu hình pha 2 cho hệ thống:

2.1) Xây dựng Transform set cho 2 thiết bị Center và Saigon1:

Thông tin transform set dùng để định nghĩa cách thức sử dụng VPN cho 2 bên (giải thuật mã hóa dữ liệu, có sử dụng xác thực nguồn gốc sinh ra dữ liệu hay không) và yêu cầu giống nhau trên 2 bên tham gia kết nối.

Center(config)# crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-sha-hmac
Center(cfg-crypto-trans)# mode tunnel  có thể chọn mode tunnel hoặc transport tùy theo nhu cầu sử dụng, mặc định là tunnel

Saigon1(config)# crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-sha-hmac
Saigon1(cfg-crypto-trans)# mode tunnel

Sử dụng giao thức esp cho VPN, mã hóa dữ liệu bằng thuật toán 3des , dùng giải thuật hash sha cho việc xác thực nguồn gốc dữ liệu. Chú ý MYSET chỉ là tên đặt và có thể khác nhau ở 2 bên

2.2) Xây dựng cryto map:

Xây dựng crypto map trên Center:

Center(config)#crypto map MYMAP 1 ipsec-isakmp
Center(config-crypto-map)# match address 100
Center(config-crypto-map)# set peer 193.1.1.1
Center(config-crypto-map)# set transform-set MYSET
Center(config-crypto-map)# reverse-route  router sẽ tự động sinh ra thông tin định tuyến cho đường đi tương ứng
Center(config)# access-list 100 permit ip 172.1.1.0 0.0.0.255 173.1.1.0 0.0.0.255
đặc tả dữ liệu sẽ được bảo vệ bởi kết nối VPN

Xây dựng crypto map trên Saigon1:

Saigon1(config)#crypto map MYMAP 1 ipsec-isakmp
Saigon1(config-crypto-map)# match address 100
Saigon1(config-crypto-map)# set peer 193.1.1.1
Saigon1(config-crypto-map)# set transform-set MYSET
Saigon1(config-crypto-map)# reverse-route  router sẽ tự động sinh ra thông tin định tuyến cho đường đi tương ứng

Saigon1(config)# access-list 100 permit ip 173.1.1.0 0.0.0.255 173.1.1.0 0.0.0.255
đặc tả dữ liệu sẽ được bảo vệ bởi kết nối VPN
3) Áp dụng lên cổng tương ứng:

Center(config)# interface s0/0
Center(config-if)# crypto map MYMAP
*Mar 1 00:26:28.018: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON

Saigon1(config)# interface s0/0
Saigon1(config-if)# crypto map MYMAP
*Mar 1 00:26:28.018: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
4) Cấu hình NAT trên Saigon1:
Xây dựng access-list chọn dữ liệu cần NAT
Saigon1(config)#access-list 101 deny ip 173.1.1.0 0.0.0.255 172.1.1.0 0.0.0.255
Saigon1(config)#access-list 101 permit ip 173.1.1.0 0.0.0.255 any

Thực hiện NAT overload:
Saigon1(config)# ip nat inside source list 101 interface s0/0 overload

Áp dụng lên cổng:
Saigon1(config)# interface e0/0
Saigon1(config-if)# ip nat inside
Saigon1(config)# interface s0/0
Saigon1(config-if)# ip nat outside

C) Kiểm tra các thông số cấu hình

Thông tin định tuyến trên các router:

Center#sh ip route

Gateway of last resort is not set

172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0
173.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S 173.1.1.0 [1/0] via 193.1.1.1
S 193.1.1.0/24 [1/0] via 192.1.1.2
C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0

Saigon1#sh ip route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S 172.1.1.0 [1/0] via 192.1.1.1
173.1.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 173.1.1.0 is directly connected, Ethernet0/0
C 193.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0

ISP#sh ip route

Gateway of last resort is not set

100.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 100.100.100.0 is directly connected, Loopback0
C 193.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/1
C 192.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0
ISP#

Saigon1#ping 172.1.1.1 source 173.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.1.1.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 173.1.1.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/93/97 ms
Saigon1#

Saigon1#sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

Saigon1#ping 100.100.100.100 source 173.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 100.100.100.100, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 173.1.1.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms
Saigon1#sh ip nat tr
Saigon1#sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
icmp 193.1.1.1:4 173.1.1.1:4 100.100.100.100:4 100.100.100.100:4
Kiểm tra các thông số của kết nối VPN:
Saigon1#sh crypto isakmp sa
Saigon1#sh crypto isakmp sa
dst src state conn-id slot
192.1.1.1 193.1.1.1 QM_IDLE 1 0

Saigon1#sh crypto isakmp sa detail
Codes: C – IKE configuration mode, D – Dead Peer Detection
K – Keepalives, N – NAT-traversal
X – IKE Extended Authentication
psk – Preshared key, rsig – RSA signature
renc – RSA encryption

C-id Local Remote I-VRF Encr Hash Auth DH Lifetime Cap.
1 193.1.1.1 192.1.1.1 aes sha psk 2 23:54:20

Saigon1#sh crypto ipsec sa

interface: Serial0/0
Crypto map tag: MYMAP, local addr. 193.1.1.1

protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (173.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (172.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer: 192.1.1.1:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 9, #pkts encrypt: 9, #pkts digest 9
#pkts decaps: 9, #pkts decrypt: 9, #pkts verify 9
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 1, #recv errors 0

local crypto endpt.: 193.1.1.1, remote crypto endpt.: 192.1.1.1
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0
current outbound spi: 531ED50

inbound esp sas:
spi: 0xB6965E89(3063307913)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 2000, flow_id: 1, crypto map: MYMAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4587939/3255)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0x531ED50(87158096)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 2001, flow_id: 2, crypto map: MYMAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4587939/3253)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

center#sh crypto isakmp sa
dst src state conn-id slot
192.1.1.1 193.1.1.1 QM_IDLE 1 0

center#sh crypto isakmp sa de
center#sh crypto isakmp sa detail
Codes: C – IKE configuration mode, D – Dead Peer Detection
K – Keepalives, N – NAT-traversal
X – IKE Extended Authentication
psk – Preshared key, rsig – RSA signature
renc – RSA encryption

C-id Local Remote I-VRF Encr Hash Auth DH Lifetime Cap.
1 192.1.1.1 193.1.1.1 aes sha psk 2 23:51:50

center#sh crypto ipsec sa

interface: Serial0/0
Crypto map tag: MYMAP, local addr. 192.1.1.1

protected vrf:
local ident (addr/mask/prot/port): (172.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (173.1.1.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer: 193.1.1.1:500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest 14
#pkts decaps: 14, #pkts decrypt: 14, #pkts verify 14
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 192.1.1.1, remote crypto endpt.: 193.1.1.1
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0
current outbound spi: B6965E89

inbound esp sas:
spi: 0x531ED50(87158096)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 2000, flow_id: 1, crypto map: MYMAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4437306/3091)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:
spi: 0xB6965E89(3063307913)
transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
in use settings ={Tunnel, }
slot: 0, conn id: 2001, flow_id: 2, crypto map: MYMAP
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4437306/3090)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

D) Cấu hình cuối cùng của hệ thống
Tiến hành đấu nối cab như hình vẽ và đặt địa chỉ ban đầu cho hệ thống:

Saigon1#sh run
Building configuration…

Current configuration : 1310 bytes
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Saigon1
!
memory-size iomem 10
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
!
crypto isakmp policy 1
encr aes
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key cisco address 192.1.1.1
!
!
crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map MYMAP 1 ipsec-isakmp
set peer 192.1.1.1
set transform-set MYSET
match address 100
reverse-route
!
interface Ethernet0/0
ip address 173.1.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
half-duplex
no keepalive
!
interface Serial0/0
ip address 193.1.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
clock rate 64000
no fair-queue
crypto map MYMAP
!
ip nat inside source list 101 interface Serial0/0 overload
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0
!
access-list 100 permit ip 173.1.1.0 0.0.0.255 172.1.1.0 0.0.0.255
access-list 101 deny ip 173.1.1.0 0.0.0.255 172.1.1.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip 173.1.1.0 0.0.0.255 any
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
no login
!
!
End

Center#
Center#sh run
Building configuration…

Current configuration : 1186 bytes
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Center
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
memory-size iomem 10
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
!
ip audit po max-events 100
!
crypto isakmp policy 1
encr aes
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key cisco address 193.1.1.1
!
crypto ipsec transform-set MYSET esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map MYMAP 1 ipsec-isakmp
set peer 193.1.1.1
set transform-set MYSET
match address 100
reverse-route
!
interface FastEthernet0/0
ip address 172.1.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
no keepalive
!
interface Serial0/0
ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no fair-queue
crypto map MYMAP
!
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 193.1.1.0 255.255.255.0 192.1.1.2
!
access-list 100 permit ip 172.1.1.0 0.0.0.255 173.1.1.0 0.0.0.255
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
no login
!
End

ISP#sh run
Building configuration…

Current configuration : 1220 bytes
!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname ISP
!
logging queue-limit 100
!
ip subnet-zero
!
no ip domain lookup
!
mpls ldp logging neighbor-changes
!
no voice hpi capture buffer
no voice hpi capture destination
!
mta receive maximum-recipients 0
!
interface Loopback0
ip address 100.100.100.100 255.255.255.0
!
!
!
interface Ethernet0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
half-duplex
no cdp enable
!
interface Serial0/0
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
!
interface Serial0/1
ip address 193.1.1.2 255.255.255.0
ip http server
ip classless
!
tftp-server flash:
call rsvp-sync
!
mgcp profile default
!
dial-peer cor custom
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
privilege level 15
no login
!
end

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here