LAB: CẤU HÌNH CBAC CHO VIỆC KIỂM TRA (INSPECTION) TRAFFIC

Đăng ngày: . Bởi: . Lượt xem bài: 1347

Mục tiêu

Cấu hình router để kiểm tra các traffic hướng ra và tự động mở ra các ACCESS-LIST pinhole.

Mô hình

gjl

Hướng dẫn
–   Cấu hình router (định tuyến, NAT, …) giống như bài LAB 2 ‘Lọc traffic với reflexive access-list’.

–   Tạo luật kiểm tra (inspection rule) tên là INSPECT để cho phép các giao thức dựa trên TCP.

–   Ngoài ra, cho phép FTP được thực hiện thông qua Firewall.

–   Tiếp theo, cấu hình luật này cho phép ICMP và kiểm tra các traffic TCP/ICMP do router tạo ra.

–   Tạo access-list INBOUND và cho phép OSPF. Chặn và ghi lại tất cả các traffic khác.

–   Apply access-list INBOUND trên cổng Fa0/0 theo hướng vào (in).

–   Apply luật kiểm tra trên cổng Fa0/0 theo hướng ra.

Cấu hình tham khảo

Bước 1: Cấu hình cơ bản: địa chỉ IP, định tuyến OSPF, NAT PAT

Router R4

 

interface Loopback0

 ip address 150.1.4.4 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0

 ip address 155.1.45.4 255.255.255.0

 ip nat outside

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/1

 ip address 10.0.0.4 255.255.255.0

 ip nat inside

 duplex auto

 speed auto

!

router ospf 1

 log-adjacency-changes

 network 150.1.4.0 0.0.0.255 area 0

 network 155.1.45.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

ip http server

ip nat inside source list 1 interface Loopback0 overload

!

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255

!

control-plane

!

!

line con 0

 logging synchronous

line aux 0

line vty 0 4

 login

 

Router R5

 

interface FastEthernet0/0

 ip address 155.1.45.5 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!

interface FastEthernet0/1

 ip address 150.1.5.5 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

 no keepalive

!

router ospf 1

 log-adjacency-changes

 network 150.1.5.0 0.0.0.255 area 0

 network 155.1.45.0 0.0.0.255 area 0

!

ip classless

!

!

ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

 privilege level 15

 no login

 

Router R1

 

interface FastEthernet0/1

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.4

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

 privilege level 15

 no login

Bước 2: Cấu hình access-list INBOUND và inspection rule INSPECT trên router R4

ip access-list extended INBOUND

 permit ospf any any

 deny   ip any any log

!

ip inspect name INSPECT ftp

ip inspect name INSPECT icmp router-traffic

ip inspect name INSPECT tcp router-traffic

 

Apply access-list INBOUND (hướng in) và inspection rule INSPECT (hướng out) trên interface Fa0/0 của R4.

 

interface FastEthernet0/0

 ip access-group INBOUND in

 ip inspect INSPECT out

Bước 3: Kiểm tra

R4#sh ip inspect config

Session audit trail is disabled

Session alert is enabled

one-minute (sampling period) thresholds are [400:500] connections

max-incomplete sessions thresholds are [400:500]

max-incomplete tcp connections per host is 50. Block-time 0 minute.

tcp synwait-time is 30 sec — tcp finwait-time is 5 sec

tcp idle-time is 3600 sec — udp idle-time is 30 sec

dns-timeout is 5 sec

Inspection Rule Configuration

 Inspection name INSPECT

    ftp alert is on audit-trail is off timeout 3600

    icmp alert is on audit-trail is off timeout 10

 inspection of router local traffic is enabled

    tcp alert is on audit-trail is off timeout 3600

 inspection of router local traffic is enabled

 

R1#telnet 150.1.5.5

Trying 150.1.5.5 … Open

 

R5>

 

R4#show ip inspect sessions 

Established Sessions

 Session 650FF88C (10.0.0.1:54327)=>(150.1.5.5:23) tcp SIS_OPEN

 Session 650FFB04 (150.1.4.4:40087)=>(150.1.5.5:179) tcp SIS_OPEN

 

R4#ping 150.1.5.5

 

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 150.1.5.5, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 44/44/48 ms

 

R4#telnet 150.1.5.5

Trying 150.1.5.5 … Open

 

R5>exit

 

[Connection to 150.1.5.5 closed by foreign host]

 

R5#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R5(config)#ftp-server enable

R5(config)#ftp-server topdir flash:

R5(config)#do copy start flash:

Destination filename [r5-confg]? test.txt

Erase flash: before copying? [confirm]n

Verifying checksum…  OK (0x10CB)

1668 bytes copied in 0.292 secs (5712 bytes/sec)

 

R1#copy ftp://150.1.5.5/test.txt null:

Accessing ftp://150.1.5.5/test.txt…

Loading test.txt !

[OK – 1668/4096 bytes]1668 bytes copied in 4.652 secs (359 bytes/sec)

Comments

comments

Xem thêm : 

Hãy like nếu bạn thích bài này

Mọi bình luận cho bài viết xin viết bằng tiếng Việt có dấu . Xin cảm ơn!
Paste your AdWords Remarketing code here