Thi công hệ thống mạng

Với các chuyên gia thi�������t kế h����� thống mạng có nhiều kinh nghiệm trong vi�������������c thiết kế và triển khai hệ thống mạng, trung tâm tích hợp dữ liệu, chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:
• Dịch vụ tư vấn thiết k�������, thi công mạng nội bộ (LAN)
• Dịch vụ tư vấn thiết k���, thi công mạng diện rộng (WAN)
• D�����ch vụ tư v���n thiết kế, thi c��ng mạng Internet / Intranet
• Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công các lớp bảo mật cho hệ thống m���ng

thi cong he thong mang 01

L�����i ích c�����a Khách hàng:

• Tiết kiệm thời gian và chi phí, công sức khi phải t��� m��nh thiết kế hoặc phải thu thiết kế riêng biệt cho từng phần của toàn bộ mô hình hệ th���ng
• Với tư cách là một chuyên gia hoạt đ���ng trong lĩnh vực CNTT, chúng tôi có những quan hệ và cũng là đ���i tác trực tiếp v���i nhiều nhà phân phối của các hãng CNTT nổi tiếng c���a thế giới, chúng tôi có thể tích hợp các công nghệ tiên tiến và phù h���p nhất cho hệ thống của Quý khách hàng.
• Quý khách hàng s��� được h��� tr��� tư v�������������n chuyên nghi���p b���i đ�������i ngũ các chuyên viên có kinh nghiệm tư v�����n và thiết kế dự án, hệ th���ng thông tin.
• Quý khách hàng không những đư�����������������c tư vấn các gi���i ph��p và mô hình hệ thống đáp ứng với các nhu cầu hi���n tại, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn cho Quý khách hàng khi c�� nhu cầu mở rộng hệ thống trong tương lai.

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỊCH VỤ:

I. KHẢO SÁT & THIẾT KẾ H��� THỐNG

1. Khảo sát & ghi nhận thông tin kh��ch h����ng
– Mục ��ích sử dụng của khách hàng v�� yêu cầu sử dụng thi���t bị
– Khảo sát m���t bằng, kết cấu toà nhà và v��� tr�� lắp đ���t thiết bị
– Điều kiện thi công và ch�����t lượng vật li���u thi công (cable, ống, n���p….) Các điều ki�����n có thể ảnh hưởng đến h��� thống (điện, môi trường…)

2. Thiết kế chi tiết
– V��� kỹ thuật chi tiết hệ thống loại thiết bị đư���c dùng (biểu giá, tính năng k��� thu���t, thời hạn bảo hành) bao gồm: Sơ đồ logic, sơ đồ l���p đ�����t…
– Số lượng vật tư và các linh kiện ��i kèm
– Th���i gian thi công

II. LẮP ����ẶT HỆ TH���NG
1. Thi công hệ thống cáp m���ng
– Triển khai thiết b����� d�������n (���ng nhựa, nẹp, dây dẫn …)
– Triển khai hệ thống cáp mạng theo đúng sơ đồ thiết kế
– Đánh dấu dây cáp và kết n���i v��o b��� t�����p trung (Swich, Router, Firewall…)
– Gắn máy tính vào hệ thống mạng
– Gắn các thiết bị ngoại vi vào hệ thống mạng

2. Cài đặt hệ th���ng mạng
– Phân chia nhóm ngư���i dùng theo VLAN (chia h��� th�����ng ra thành các mạng con)
– Cấu hình Router, các giao thức định tuyến, load-balancing…
– Cấu h��nh tường lửa, t�������o DMZ cho Server
– Cài đặt hệ điều hành cho server
– C����i ��ặt giao th���c và các dịch vụ mạng
– Tạo nhóm người dùng
– Thiết lập tài kho���n của người dùng
– Phân quyền người d����ng
– Cài đặt chư��ng trình ứng dụng mạng
– Cài ����ăt giao thức các máy Client
– Tạo tài khoản máy Client
– Chia sẻ tài nguyên máy Cliet

III. CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG

1. Nghiệm thu hệ th���ng và chuyển giao
– Kiểm tra sự tương thích v�� t��nh ���n định của hệ thống
– Nghiệm thu hệ th���ng chuy���n giao hồ sơ thi�����t bị (phiếu bảo h��nh, hoá ��ơn thanh toán…)
– Chuyển giao hợp đồng thi���t kế và lắp đặt, sơ đồ mạng
2. H��ớng dẫn sử dụng hệ thống và đào t���o nhân sự.

thi cong he thong mang 02thi cong he thong mang 03thi cong he thong mang 04thi cong he thong mang 05

VnPro

Paste your AdWords Remarketing code here