CCNP-SWITCH

ccnpslide

DOWNLOAD: BROCHURE SCHEDULE

đ��ng ký học Cisco

icon  GIỚI THI���U CHƯƠNG TRÌNH

Kho���� học Switch (Implementing Cisco IP Switched Networks v2.0) là một trong 3 course của chương trình CCNP. Trong khoá học Switch, bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết đ��� tạo ra một mạng lưới doanh nghiệp mở rộng. Bạn sẽ tập trung vào layer 2 và ch���c năng trên Multilayer Switch bao gồm VLAN, Trunk, định tuyến Vlan, Etherchannel, Spanning-Tree,…

icon ĐIỀU KIỆN KIÊN QUYẾT C���A KHÓA HỌC

Mạng căn bản.

Thiết l���p Internet và k�����t nối WAN (IPv4 và IPv6).

Quản lý mạng l��ới bảo mật mạng thi���t bị.

Kết nối xử lý sự cố IP (IPv4 và IPv6).

Cấu h����nh và xử lý sự cố EIGRP và OSPF.

Cấu h������nh dịch vụ SNMP, Syslog, NTP và NetFlow.

Quản lý cấu hình thiết bị Cisco.

Khuyến khích: Hoàn thành chương trình CCNAX.

icon ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC CCNP-SWITCH����TẠI VNPRO

Chứng chỉ do VnPro luôn là điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng.

Hoàn toàn đủ năng lực trở thành chuyên gia quản tr������������������� hệ thống mạng cho các doanh nghiệp, ngân hàng, t�����p đoàn …

Bảo đảm đủ khả năng thi CCNP-SWITCH Quốc Tế.

icon CH��ƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Công ngh����� lớp 2

Cấu h����nh và kiểm tra các giao thức l���������p 2:

CDP, LLDP

UDLD

Cấu hình v���� kiểm tra các loại VLAN ( Nomal, Extended, Voice Vlan).

Cấu hình và kiểm tra trunking, VTP:

VTPv1, VTPv2, VTPv3, VTP pruning

dot1q, native vlan, allowed vlan

Cấu hình và kiểm tra Etherchannel:

LACP, PAgp, On

L���p 2, Lớp 3.

Các phương thức cân bằng tải.

C���u hình và kiểm tra Spanning Tree:

PVST+, RPVST+, MST

T���nh chỉnh và bảo vệ Spanning Tree:

Switch priority, port priority, path cost.

PortFast, BPDUguard, BPDUfilter

Loopguard v�������� Rootguard

Cấu hình và kiểm tra c����c kỹ thuật giám sát lưu lượng trên c���ng Switch

SPAN, RSPAN

M�� tả các kỹ thuật ghép thi���t bị Switch:

Stackwise

VSS

Công nghệ l�����p 3

Inter-VLAN Routing.

Nắm vững hoạt động và cấu hình triển khai các cổng SVI, Routed Port.

Mô tả v�� cấu h��nh các kỹ thuật xử lý g��i tin (Process Switch, Fast Switch, Cisco Express Forwarding).

Hiểu khái niệm TCAM và các tùy chỉnh qua SDM Template.

B���o mật hạ tầng mạng

Ki���m soát truy c���p b���o m���t thiết bị qua Telnet, SSH và Console.

C���u hình và kiểm tra các tính năng bảo vệ hạ tầng m���ng Switch:

DHCP snooping

IP Source Guard

Dynamic ARP inspection

Port security

Private VLAN

VACL

Storm control

Nắm vững nguyên tắc và cách thức cấu hình quản lý bảo mật thiết bị dùng Cisco IOS AAA (TACACS+, RADIUS)

N�������m v�����������������ng nguyên tắc và cách thức cấu hình xác thực cổng switch dùng kiến trúc dot1x.

Các dịch vụ h����� t�������������ng

N���m vững hoạt động và cấu h��nh đư���c các giao thức dự phòng gateway (HRSP, VRRP, GLBP).

Nắm v���ng ho���t đ���ng và cấu h����nh đư���c các dịch vụ giám sát hạ tầng Switch dùng SNMP, Syslog, Netflow, NTP.

 

Paste your AdWords Remarketing code here